Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU MENADABULGARIA.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zasady określają sposób korzystania z serwisu www.menadabulgaria.com.
2. Administratorem serwisu www.mnadabulgaria.com (Serwis) jest Bałkańskie Centrum Inwestycyjne „Menada” Król-Krajewska, Krajewski Sp.J., z siedzibą ul. Osiedle Piastowskie 6A/4, 62-200 Gniezno z NIP 584-260-87-04, Regon 220387454, działająca w Bułgarii pod nazwą Балкански Инвестиционен Център „Менада” Крул-Крайевска, Крайевски СД, z siedzibą ul: гр.Несебър,к.к Слънчев Бряг,сгр." Глобус"1,ет.5,ап.2, BULSTAT 177049032 zwany w skrócie MENADA.
3. Biuro obsługi klienta:
a) w Polsce prowadzone jest pod adresem: ul Garbary 5/5, 61-866 Poznań,
b) w Bułgarii: Persani Complex, Menada Apartments, biuro parter, Słoneczny Brzeg 8240.
4. Zasady określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, zarówno osób dokonujących Rezerwacji, Rejestracji w Serwisie, jak i innych działań w Serwisie.
5. Zasady opracowane zostały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uwzględniając:
a) Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
b) Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204),
d) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.),
6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Zasad oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. Akceptacja Zasad jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodnie z Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1. Serwis www.menadabulgaria.com jest własnością Administratora, ma on prawo dokonywania w nim zmian, dodawania, modyfikowania i usuwania treści, a wszelkie zbiory w Serwisie, jego nazwa, sposób funkcjonowania i dane podlegają ochronie prawnej. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora jest zabronione poza wyjątkami opisanymi poniżej. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.
2. Serwis jest udostępniany przez Administratora w takim stanie w jakim Użytkownik otrzymuje go z serwera obsługującego. Administrator nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu. Dostępność może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.
3. Serwisu służy do używania dla celów osobistych i niekomercyjnych. Nie można go używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Zabrania się jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
4. Informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie użytkownika, w przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny. Administrator dokłada starania by strona nie zawierała błędów i uchybień, jednakże Administrator nie gwarantuje by oczywiste omyłki, uchybienia czy błędy w serwisie nie występowały. Oczywiste omyłki, błędy i uchybienia nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania podstron Serwisu. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę www.menadabulgaria.com w momencie jej przedstawienia na tej stronie.
7. W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.menadabulgaria.com istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

III. PODSTAWOWE DEFINICJE POJĘĆ W ZASADACH:
1. Administrator – podmiot wskazany w Rozdziale I. pkt 2 Zasad.
2. Formularz kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia rezerwacji.
3. Hasło – unikalny ciąg znaków ustalony przez Użytkownika w celu zalogowania się do Strefy Klienta Serwisu.
4. Konto w Strefie Klienta – indywidualne konto dostępne dla zarejestrowanych i zalogowanych w Strefie Klienta Użytkowników.
5. Login – adres e-mail Użytkownika, podany podczas Rejestracji do Serwisu.
6. Zasady – warunki korzystania z serwisu menadabulgaria.pl i świadczenia usług przez Administratora.
7. Rejestracja – czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na założeniu indywidualnego Konta w Strefie Klienta w Serwisie.
8. Rezerwacja – złożenie rezerwacji Apartamentu dostępnego w Serwisie Administratora. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu Przekazania, Korzystania i Odbioru Apartamentu oraz Polityką prywatności.
9. Serwis – strona internetowa i wszystkie powiązane podstrony znajdujące się pod adresem www.menadabulgaria.com, również pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiące własność Administratora.
10. Sprzedawca – inaczej Administrator Serwisu, realizujący Usługę na rzecz Klienta.
11. Strefa Klienta – udostępniona w ramach serwisu www.menadabulgaria.com usługa, dostępna dla zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika, umożliwiająca bezpośredni dostęp do informacji (m.in. o dokonanych przez Użytkownika Rezerwacjach) oraz zarządzanie usługami.
12. Umowa – umowa o rezerwację apartamentu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a firmą MENADA za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na warunkach określonych w niniejszych Zasadach.
13. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
14. Apartament – pomieszczenie lub pomieszczenia wynajmowane przez Właściciela stanowiące jego odrębną nieruchomość w Bułgarii, przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku, wykorzystywane na cele Właściciela i Użytkownika.
15. Właściciel - osoba fizyczna lub prawna posiadająca prawo do nieruchomości położnej w Bułgarii, potwierdzone stosownymi dokumentami.

IV. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Zasadami oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
2. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
3. Użytkownik dokonując Rezerwacji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Przekazania, Korzystania i Odbioru Apartamentu oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.


V. INFORMACJE O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć korzystanie z usług elektronicznych udostępnionych przez Administratora zapewnia.
2. Administrator zapewnia działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, zwłaszcza z wykorzystaniem technik kryptograficznych.
3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usług elektronicznych.
4. Korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. W celu eliminacji lub minimalizowania takiego zagrożenia Użytkownik zobowiązany jest podjąć takie stosowne działania by były one wystarczająco niezbędne do zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta z Serwisu Administratora.
5. Informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych nienależących do treści usług elektronicznych, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są zawarte w Polityce prywatności.
6. Aby Użytkownik mógł korzystać z Serwisu Administratora powinien spełnić poniższe wymagania techniczne. Są one niezbędne do nawiązania współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
a) Połączenie internetowe;
b) posiadanie urządzenia, które umożliwia korzystanie z połączenia internetowego;
c) posiadanie przeglądarki internetowej, która umożliwi wyświetlanie stron WWW i dostęp do Serwisu Administratora, z obsługą połączeń szyfrowanych SSL i JavaScript;
d) posiadanie ważnego adresu poczty elektronicznej.
16. Administrator wskazuje, iż zastrzega sobie prawo do ingerowania w strukturę techniczną Strefy Klienta, w celu diagnozowania ewentualne nieprawidłowości lub problemy w funkcjonowaniu Serwisu.

VI. ZAWARCIE REZERWACJI
1. W celu dokonania rezerwacji Użytkownik podaje dane: imię i nazwisko, adres email, telefon, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj.
2. W celu dokonania rezerwacji Apartamentu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z:
a) Regulaminem Przekazania, Korzystania i Odbioru Apartamentu,
b) Polityką Prywatności, Obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych,
c) Wzorem Umowy,
d) Zasadami korzystania z serwisu www.menadabulgaria.com,
e) Ceną widniejącą w podsumowaniu jego rezerwacji na stronie Serwisu, w tym ceną apartamentu, opłatą klimatyczną, wartością przedpłaty,
f) Co obejmuje cena w rezerwacji,
g) Zasadami pobytu (zameldowanie, wymeldowanie, kaucja za lokal),
h) Zasadami odwołania rezerwacji, która zależy od wybranej przez Użytkownika oferty,
i) Miejscem odbioru kluczy,
j) Wybiera formę płatności.
3. Po zakończeniu rezerwacji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie aktywny adres email potwierdzenie złożenia rezerwacji.
4. W celu sprawdzenia dokonanej przez siebie rezerwacji w przesłanej do Użytkownika wiadomości wskazuje się indywidualny link dla Użytkownika, do którego Użytkownik może się zalogować, by sprawdzić dokonaną przez siebie rezerwację jej warunki oraz umowę.
5. Zawarcie umowy rezerwacji z Użytkownikiem Serwisu dokonywane jest w postaci elektronicznej.
6. Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny określonej w warunkach rezerwacji akceptuje warunki Umowy. Menada potwierdzi Użytkownikowi zawarcie umowy.
7. Po dokonaniu Rezerwacji Administrator zapewnia umowę, która jest dostępne w Strefie Klienta lub w wiadomości e-mail otrzymywanej na wskazany adres poczty elektronicznej.
8. Warunki i sposoby płatności są dostępne po dokonaniu Rezerwacji w podsumowaniu Rezerwacji, w Strefie Klienta i wiadomości e-mail od Administratora Serwisu.
9. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
10. Realizacja umowy następuje zgodnie z Regulaminem Przekazania, Korzystania i Odbioru Apartamentu oraz pozostałymi zapisami zawartymi w niniejszych Zasadach i dokumentach dołączonych do Rezerwacji.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od zawarcia umowy następuje zgodnie z warunkami rezerwacji określonymi w REGULAMINIE PRZEKAZANIA, KORZYSTANIA I ODBIORU APARTAMENTU.

VIII. PŁATNOŚCI
1. Płatności w serwisie www.menadabulgaria.com obsługiwane są przez Six Payments Polska oraz Przelewy24.
2. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL EV (Secure Sockets Layer Extended Validation). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez zastosowanie protokołu SSL VE.

IX. CERTYFIKATY I BEZPIECZEŃSTWO
1. Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Zastosowany algorytm, z kluczem szyfrującym długości 128 bitów, jest obecnie najbezpieczniejszym i najpopularniejszym ze stosowanych w powszechnym użyciu. Dzięki temu nie ma możliwości przejęcia informacji przekazywanej za pośrednictwem zabezpieczonej witryny internetowej.
2. Organem certyfikującym jest Thawte.

 

REGULAMIN PRZEKAZANIA, KORZYSTANIA I ODBIORU APARTAMENTU

Podstawowe definicje pojęć w Regulaminie:
Apartament – pomieszczenie lub pomieszczenia wynajmowane przez Właściciela stanowiące jego odrębną nieruchomość w Bułgarii, przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku, wykorzystywane na cele Odwiedzających i Gości Właściciela.
Odwiedzający – osoba prawna lub osoba fizyczna, korzystająca z możliwości przebywania w Apartamencie Właściciela.
Właściciel - osoba fizyczna lub prawna posiadająca prawo do nieruchomości położnej w Bułgarii, potwierdzone stosownymi dokumentami.
Menada – Firma wspomagająca Właściciela w zakresie organizacji jego wynajmu i sprawująca opiekę nad Apartamentem w Bułgarii.
Gość Właściciela – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z możliwości przebywania w Apartamencie Właściciela zgłoszona przez Właściciela.
Serwis – strona internetowa i wszystkie powiązane podstrony znajdujące się pod adresem www.menadabulgaria.com, również pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiące własność Administratora.

ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU APARTAMENTU PRZEZ ODWIEDZAJĄCEGO

1. Menada sprawuje opiekę nad Apartamentem w imieniu Właściciela.
2. Dojazd, organizacja czasu pobytu, wyżywienie, ubezpieczenie Odwiedzający i Gość organizuje we własnym zakresie.
3. Rezerwacja Apartamentu może się odbyć osobiście w biurze Menady lub przez Internet, lub za pośrednictwem Partnerów Menady lub przez Właściciela.
4. Płatność za Apartament dokonywana jest na warunkach i zasadach określonych w umowie rezerwacji apartamentu w zależności od wybranej opcji podczas procesu rezerwacji dokonywanego w serwisie Menady i/lub potwierdzeniu rezerwacji/voucherze.
5. Warunki rezygnacji określone są przy dokonywaniu rezerwacji przez Odwiedzającego w Serwisie Menady.
6. Faktury są wystawiane na dane osoby dokonującej Rezerwacji. Chęć zmiany danych można zgłosić najpóźniej w dniu przyjazdu.
7. Jeśli z przyczyn niezależnych od Menady Odwiedzający opóźni przyjazd lub skraca swój pobyt żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
8. W przypadku, gdy Odwiedzający/Gość chciałby przedłużyć swój pobyt powinien skontaktować się z biurem Menady
9. W przypadku potwierdzonej zmiany możliwości dokonania rezerwacji w danym Apartamencie w tym w szczególności, terminu, ilości osób Menada pobiera opłatę manipulacyjną określoną w warunkach rezerwacji, a jeżeli nie ma takiego zapisu to opłata wynosi 20 EUR.
10. GODZINY PRACY: Biuro Menady w Bułgarii i w Polsce pracuje w godzinach od 11.00 do 22.00 czasu bułgarskiego.
11. KONTAKT AWARYJNY: 00 359 897 400 820.
12. Komunikacja z Odwiedzającym/Gościem lub Właścicielem po godzinach pracy biura może się odbywać jedynie drogą sms na kontakt awaryjny.
13. Apartament zostaje oddany do dyspozycji Odwiedzającego, Gościa w dniu przyjazdu od godz. 15.00 (czasu bułgarskiego), a w dniu wyjazdu Odwiedzającego, Gościa najpóźniej do godz. 11.00 (czasu bułgarskiego).
14. Apartament zostaje oddany do dyspozycji Odwiedzającego na czas pobytu określony w formularzu rezerwacyjnym/voucherze lub na czas uzgodniony pomiędzy Gościem a Właścicielem. Apartamenty, w zależności od rodzaju i położenia są umeblowane w zakresie podanym w procesie rezerwacji, a w szczególności mogą to być: łóżko podwójne/pojedyncze z materacem lub sofa/fotel rozkładany, stolik/stół kuchenny, krzesła, szafki kuchenne. Ponadto w apartamencie znajduje się przygotowana na przyjazd bielizna pościelowa, poduszki, kołdry, prześcieradła, poszewki na poduszki i kołdry, ręczniki (średnie i kąpielowe).
15. Apartament posiada także wyposażenie określone w procesie rezerwacji, a w szczególności mogą to być: kuchenka/płyta grzewcza, lodówka, czajnik, akcesoria kuchenne (szklanki, kieliszki, sztućce: łyżki stołowe, łyżeczki, noże, widelce, noże kuchenne, garnki, patelnia, talerze obiadowe, talerze do zupy, deska do krojenia, filiżanki/kubki), kosz na śmieci, suszarka do ubrań, telewizor.
16. WYDANIE KLUCZY: Klucze (lub/i karty dostępu) do Apartamentu zostają wydane Odwiedzającemu, Gościowi przez upoważnionego pracownika współpracującej firmy Menada w Kompleksie Persani, 8240 Słoneczny Brzeg, przy głównej ulicy w Słonecznym Brzegu lub we wskazanych miejscach lub w samych kompleksach, w zależności od miejsca usytuowania Apartamentu i w zależności od wybranych warunków rezerwacji. Klucze (lub/i karty dostępu) do Apartamentu można odebrać najwcześniej w dniu przyjazdu od godziny 15.00 (czasu bułgarskiego) do godziny 22.00.Dokładna godzina wymeldowania zostanie ustalona w momencie zameldowania. Wymeldowanie odbywa się w godzinach 07:00–11:00.
17. Po tej godzinie klucze mogą być wydane za dodatkową opłatą określoną w warunkach rezerwacji lub bez opłaty dnia następnego od godziny 9.00.
18. Przekazanie kluczy (lub/i karty dostępu) Odwiedzającemu następuje po przedstawieniu formularza rezerwacyjnego/voucheru z współpracującego biura podróży, portalu internetowego, Menady lub po pisemnej (przekazanej e-mailem) informacji od Właściciela o przyjeździe jego Gościa i po końcowym rozliczeniu.
19. Przy odbiorze kluczy Odwiedzający wpłaca kaucję w wysokości określonej w warunkach rezerwacji, ale nie mniejszej niż 50 EUR na pokrycie ewentualnych szkód w apartamencie. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu z Apartamentu przy zdawaniu kluczy, o ile nie zostały dokonane żadne szkody w apartamencie. Nie dotyczy Odwiedzających Apartamenty w Carewie, gdzie sprawdzanie Apartamentu dokonuje serwis sprzątający w danym kompleksie sprawdzany przez Menadę na podstawie wywiadu i kontaktu telefonicznego z danym obiektem. Menada może zażądać wpłaty kaucji przed przyjazdem i rozliczyć kaucję po wyjeździe Odwiedzającego/Gościa.
20. Po odebraniu kluczy (lub/i karty dostępu) Odwiedzający sprawdza stan lokalu i jego wyposażenia. W przypadku zauważenia poważnych nieprawidłowości czy uszkodzeń, należy o tym fakcie bezzwłocznie (w dniu przyjazdu) powiadomić biuro Menady – drogą sms na podany powyżej kontakt awaryjny.
21. ZDANIE KLUCZY: Opuszczenie Apartamentu i zdanie kluczy (lub/i karty dostępu) odbywa się najpóźniej do godziny 11.00 (czasu bułgarskiego) w dniu wyjazdu. Odwiedzający, Gość, Właściciel czeka w Apartamencie na współpracownika Menady, aby wspólnie zdać lokal i klucze, chyba, że w warunkach rezerwacji lub w dniu przyjazdu określono to inaczej Dokładne warunki i godzina zdania lokalu jest ustalana w dniu przyjazdu Odwiedzającego/Gościa.
22. Współpracownicy Menady sprawdzają stan Apartamentów położonych w okolicach Słonecznego Brzegu, Aheloy, St. Vlas, Elenite, Nesseber, Ravda, Sozopol wraz z Odwiedzającym, Gościem w momencie zdawania kluczy. Dla Apartamentów położonych w innych miejscowościach, sprawdzenie stanu Apartamentu i jego wyposażenia odbywa się przy udziale osób upoważnionych przez Menadę. W przypadku zauważenia jakichkolwiek braków czy uszkodzeń – niezgłoszonych przez Odwiedzającego lub Gościa Menada powiadomi o tym fakcie Odwiedzającego lub Gościa oraz za porozumieniem stron wezwie go do wytłumaczenia zaistniałej sytuacji i/lub niezwłocznego naprawienia szkody.
23. Godzina wyjazdu każdorazowo musi być ustalana z Odwiedzającym w momencie odbierania kluczy, ale standardowo nie może być wcześniejsza niż godzina 7 rano. Istnieje możliwość opuszczenia Apartamentu przed godziną 7 za dodatkową opłatą w wysokości 10 Euro również za wcześniejszym powiadomieniem. Nie dotyczy gości w Carewie.
24. Niedokonanie zwrotu kluczy (lub/i karty dostępu) na powyższych zasadach skutkować będzie karą umowną w wysokości 50 euro za każdą godzinę zwłoki (koszt reorganizacji sprzątania, odszkodowanie dla Nowych Odwiedzających, Gości oczekujących na zwolnienie Apartamentu). Odwiedzający, Gość, Właściciel podpisując niniejszy Regulamin w pełni akceptuje informację o powyższych kosztach i w przypadku wystąpienia opóźnienia zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej.
25. W przypadku uszkodzenia umeblowania lub wyposażenia Apartamentu podczas jego użytkowania w trakcie pobytu w Bułgarii przez Gościa, Odwiedzającego, jego rodzinę/znajomych lub Właściciela, należy ten fakt zgłosić w biurze Menady w Bułgarii i tam uiścić cenę zniszczonego lub zagubionego elementu. Można również dokupić elementy wyposażenia we własnym zakresie.
26. W przypadku odmowy naprawienia szkody wyrządzonej w Apartamencie Menada wezwie na miejsce zdarzenia jednostkę policji bułgarskiej i formalnie zgłosi zaistnienie szkody. Odwiedzający, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie/rodzinę/znajomych podczas pobytu zgodnie z zasadami określonymi w pozostałych punktach. Równowartość tych szkód i ich usunięcie pokrywa Odwiedzający/Gość.
27. Przykładowe rynkowe ceny najważniejszych elementów wyposażenia, które mogłyby ulec zniszczeniu w EUR:
Element wyposażenia (kwota odpowiedzialności w Euro) kuchenka/płyta grzewcza (110), prześcieradło (15), Lodówka (210), kołdra (30),
Czajnik (15), poszwa na kołdrę (15), komplet garnków/patelnia (50), poszewka na poduszkę (10), żelazko (35), poduszka (10), deska do prasowania (20), ręcznik kąpielowy (15), telewizor (350), ręcznik średni (10).
Przy uszkodzeniu lub zniszczeniu innych elementów ustala się z Odwiedzającym, Gościem cenę rynkową danego przedmiotu. Odwiedzający, Gość podpisując niniejszy Regulamin w pełni akceptuje informację o powyższych kosztach.
28. Reklamacje od Odwiedzających powinny być zgłaszane do firmy MEnada na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia pobytu. Menada rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje
Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Menada jest obowiązana szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

29. Zwroty i lub/uznania reklamacji mogą być zrealizowane tylko w przypadku, gdy Odwiedzający/Goście nie otrzymają apartamentów zastępczych o tej samej lub wyższej wartości lub standardzie. Zwroty i/lub uznania reklamacji nie będą przyjmowane gdy Odwiedzający/Goście odmówią przyjęcia propozycji zastępczych o tej samej lub wyższej wartości lub standardzie.

OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCEGO i GOŚCIA

1. Liczba osób mających zamieszkać w Apartamencie jest ograniczona do podanej na voucherze/formularzu rezerwacyjnym. Odwiedzający, nie będzie samowolnie jej zwiększał. Osoby nieujęte na Voucherze nie mogą przebywać na terenie Apartamentu od godziny 22.00 do 6.00. Liczba Gości Właściciela ustalana jest z Właścicielem.
2. Odwiedzający, Gość wynajmujący Apartament Właściciela nie mogą podnajmować go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.
3. Osoba odpowiedzialna za przekazanie Apartamentu może odmówić przekazania Odwiedzającemu kluczy (lub/i karty dostępu) jeśli liczba osób przekroczy ilość osób podaną na voucherze/formularzu rezerwacyjnym lub jest niezgodną z ilością Gości podanych Menadzie przez Właściciela.
4. Menada zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy (lub/i karty dostępu) osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia lub w przypadku odmowy podania danych osobowych w celu wymaganej prawem bułgarskim rejestracji gości.
5. Odwiedzający, Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, dostosowywania się do zasad obowiązujących w danym kompleksie (w tym do Regulaminu Kompleksu), utrzymania Apartamentu w stanie zastanym, a także do używania Apartamentu zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku istotnego naruszenia warunków niniejszego Regulaminu (np. zalegania z płatnością, braku uiszczenia kaucji gwarancyjnej, dewastowania Apartamentu i jego wyposażenia), głośnego bądź nieakceptowalnego społecznie zachowania utrudniającego współżycie z innymi użytkownikami Kompleksu), Menada może zakończyć przed terminem wyjazdu rezerwację Apartamentu w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i zwrotu dokonanej zapłaty.
6. Odwiedzający, Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, przez co rozumiane jest dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz staranne przechowywanie kluczy (lub/i karty dostępu) bez dostępu do nich osób postronnych.
7. W przypadku zagubienia kluczy (lub/i karty dostępu) Odwiedzający, Gość ponosi karę w wysokości 50 EUR (koszt wyrobienia nowego klucza, lub/i karty dostępu, zmiany zamka w drzwiach, koszt usługi wymiany zamka).
8. Do obowiązków Odwiedzającego, Gościa należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Brak wykonania tej czynności skutkuje karą umowną w wysokości 15 EUR.
9. Wcześniejszy nieuzgodniony wyjazd Odwiedzającego, Gościa bez przekazania Apartamentu przy udziale Menady, może spowodować roszczenia odszkodowawcze z jej strony w tym brak zwrotu pobranej kaucji.
10. W godzinach ciszy nocnej obowiązującej od 22.00 - 6.00 Odwiedzający, Gość przebywający w Apartamentach mają obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju innym gościom i mieszkańcom nieruchomości. Gość/Odwiedzający zobowiązany jest do podporządkowania się wszystkim poleceniom wydawanym przez Menadę lub Zarządcę kompleksu, w którym położony jest Apartament.
11. Odwiedzający, Gość przyjmuje do wiadomości, że Apartament podlega ochronie świadczonej przez wyspecjalizowane firmy, które w przypadku zakłócania ciszy nocnej, czy tez używania Apartamentu niezgodnie z przeznaczeniem, mają obowiązek i możliwość interweniowania. Odwiedzający, Gość przyjmuje do wiadomości, możliwość wejścia do Apartamentu przez upoważnionych pracowników Menady, w tym także podczas nieobecności Gościa/Odwiedzającego, w celach kontrolnych, porządkowych (w tym sprzątanie) oraz w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń bądź infrastruktury, w którą lokal lub lokale sąsiednie są wyposażone, jak też zapobieżenia mogącym pojawić się w nim szkodom.
12. Odwiedzający, Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu Apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
13. Menada nie ponosi odpowiedzialności:
a) z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów należących do Odwiedzającego, Gościa;
b) za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Odwiedzającego, Gościa;
c) za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich Apartamentach, jak i poza nimi;
d) za niedogodności czy nieprzyjemności występujące podczas pobytu w Apartamencie, obiekcie wynikające z braku funkcjonowania infrastruktury w danej miejscowości (dostawy wody, prądu) czy konserwacji lub naprawy urządzeń.
e) za niedogodności w realizacji umowy spowodowane przez działania lub zaniechania Odwiedzającego, Gościa, za działania lub zaniechania osób trzecich, nie uczestniczących w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, bądź też przez siłę wyższą.
14. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Menada zastrzega sobie prawo do zaproponowania Odwiedzającemu, Gościowi Apartamentu zastępczego. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Odwiedzającego, Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Menada, nie będzie mogło być zagwarantowane.
15. W przypadku niedogodności czy nieprzyjemności występujących podczas pobytu w Apartamencie Menada dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Odwiedzającemu, Gościowi realizację umowy w wybranym apartamencie lub w apartamencie zastępczym o tym samym lub wyższym standardzie (cenie).
16. Odwiedzający, Gość oświadcza, że został poinformowany, że dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją niniejszego regulaminu, celach statystycznych i marketingowych.
17. Jednocześnie Odwiedzający/Gość akceptuje przyjęcie do wiadomości i stosowanie REGULAMINU PRZEKAZANIA, KORZYSTANIA I ODBIORU APARTAMENTU w pełnym zakresie w tym m.in. w zakresie stosowania zasad odbioru i zdania kluczy (lub/i karty dostępu) oraz Apartamentu, utrzymania lokalu w należytym stanie, i naprawienia ewentualnej szkody w lokalu, jeśli taka szkoda miała miejsce, poprzez podpisanie odpowiedniego dokumentu rezerwacyjnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie ciasteczek w Twoim urządzeniu dostosuj ustawienia przeglądarki.
OK